incipience nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incipience nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incipience giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incipience.

Từ điển Anh Việt

 • incipience

  /in'sipiəns/ (incipiency) /in'sipiənsi/

  * danh từ

  sự chớm, sự chớm nở, sự mới bắt đầu, sự phôi thai

  giai đoạn chớm nở, giai đoạn bắt dầu, giai đoạn phôi thai

  in incipience: lúc mới bắt đầu, lúc chớm nở, lúc phôi thai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • incipience

  Similar:

  incipiency: beginning to exist or to be apparent

  he placed the incipience of democratic faith at around 1850

  it is designed to arrest monopolies in their incipiency