incestuousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incestuousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incestuousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incestuousness.

Từ điển Anh Việt

  • incestuousness

    /in'sestjuəsnis/

    * danh từ

    tính chất loạn luân