inappetency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inappetency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inappetency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inappetency.

Từ điển Anh Việt

  • inappetency

    /in'æpitəns/ (inappetency) /in'æpitənsi/

    * danh từ

    sự không muốn, sự không thèm