inalterableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inalterableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inalterableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inalterableness.

Từ điển Anh Việt

  • inalterableness

    /in,ɔltərə'biliti/ (inalterableness) /in'ɔ:ltərəblnis/

    * danh từ

    tính không thể thay đổi, tính không thể biến đổi