inadhesive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inadhesive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inadhesive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inadhesive.

Từ điển Anh Việt

  • inadhesive

    /,inəd'hi:siv/

    * tính từ

    không dính (băng...)