in-substance defeasance of debt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in-substance defeasance of debt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in-substance defeasance of debt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in-substance defeasance of debt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • in-substance defeasance of debt

    * kinh tế

    hết nợ về căn bản