imporosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imporosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imporosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imporosity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • imporosity

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tính không rỗng