imperiously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imperiously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imperiously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imperiously.

Từ điển Anh Việt

  • imperiously

    * phó từ

    hống hách, độc đoán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • imperiously

    in an imperious manner

    imperiously he cut her short