imap (internet message access protocol) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imap (internet message access protocol) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imap (internet message access protocol) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imap (internet message access protocol).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • imap (internet message access protocol)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao thức truy cập thông báo Internet

    Giao thức Truy cập Thông Điệp Internet