ilu (initiating logical unit) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ilu (initiating logical unit) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ilu (initiating logical unit) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ilu (initiating logical unit).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ilu (initiating logical unit)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đơn vị lôgic khởi đầu