ill-wisher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ill-wisher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ill-wisher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ill-wisher.

Từ điển Anh Việt

  • ill-wisher

    /'il'wiʃə/

    * danh từ

    người cầu điều xấu (cho người khác)