ill-founded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ill-founded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ill-founded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ill-founded.

Từ điển Anh Việt

  • ill-founded

    /'il'faundid/

    * tính từ

    không căn cứ, không có căn cứ vững chắc