ill-advisedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ill-advisedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ill-advisedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ill-advisedly.

Từ điển Anh Việt

  • ill-advisedly

    xem ill-advised