ileorrhaphy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ileorrhaphy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ileorrhaphy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ileorrhaphy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ileorrhaphy

    * kỹ thuật

    y học:

    khâu hồi tràng