idioblastic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idioblastic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idioblastic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idioblastic.

Từ điển Anh Việt

  • idioblastic

    * tính từ

    thuộc dị bào