hurtfulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hurtfulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hurtfulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hurtfulness.

Từ điển Anh Việt

  • hurtfulness

    /'hə:tfulnis/

    * danh từ

    tính có hại