hurtfully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hurtfully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hurtfully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hurtfully.

Từ điển Anh Việt

  • hurtfully

    * phó từ

    tai hại, tai quái