horripilation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

horripilation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm horripilation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của horripilation.

Từ điển Anh Việt

  • horripilation

    /hɔ,ripi'leiʃn/

    * danh từ

    sự nổi da gà, sự sởn gai ốc (vì sợ, rét...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet