horrendously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

horrendously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm horrendously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của horrendously.

Từ điển Anh Việt

  • horrendously

    * phó từ

    kinh khủng, khủng khiếp