hoarstone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoarstone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoarstone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoarstone.

Từ điển Anh Việt

  • hoarstone

    /'hɔ:stoun/

    * danh từ

    mốc đá cũ ở nơi ranh giới