highly-developed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

highly-developed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm highly-developed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của highly-developed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • highly-developed

    Similar:

    developed: (used of societies) having high industrial development

    developed countries

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).