haplology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haplology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haplology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haplology.

Từ điển Anh Việt

  • haplology

    * danh từ

    (ngôn ngữ) sự đọc lược âm tiết trùng