hap'orth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hap'orth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hap'orth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hap'orth.

Từ điển Anh Việt

  • hap'orth

    * danh từ

    cũng ha'porth, ha'p'orth

    sự đáng giá nửa xu...

    it doesn't make a hap'orth of difference: cái đó không khác nhau mảy may