hamilton's equations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamilton's equations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamilton's equations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamilton's equations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hamilton's equations

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phương trình Hamilton