hamilton's equation of motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hamilton's equation of motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hamilton's equation of motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hamilton's equation of motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hamilton's equation of motion

    * kỹ thuật

    vật lý:

    phương trình chuyển động Hamilton