hadrian's wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hadrian's wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hadrian's wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hadrian's wall.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hadrian's wall

    an ancient Roman wall built by Hadrian in the 2nd century; marked the northern boundary of the Roman Empire in Britain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).