gutter-journalism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gutter-journalism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gutter-journalism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gutter-journalism.

Từ điển Anh Việt

  • gutter-journalism

    /'gʌtəpres/ (gutter-journalism) /'gʌtə,dʤə:nəlizm/

    journalism) /'gʌtə,dʤə:nəlizm/

    * danh từ

    bảo chải rẻ tiền, báo lá cải