gum-wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gum-wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gum-wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gum-wood.

Từ điển Anh Việt

  • gum-wood

    * danh từ

    cây cho gôm; cây cho nhựa