gullying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gullying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gullying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gullying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gullying

    * kỹ thuật

    sự đào rãnh