guilefulness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guilefulness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guilefulness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guilefulness.

Từ điển Anh Việt

  • guilefulness

    * danh từ

    tính lắm mưu mẹo, tính xảo trá