guidable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guidable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guidable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guidable.

Từ điển Anh Việt

  • guidable

    * tính từ

    có thể chỉ đạo, có thể hướng dẫn; có thể dìu dắt