guesser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

guesser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm guesser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của guesser.

Từ điển Anh Việt

  • guesser

    xem guess

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • guesser

    a person who guesses