grouter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouter.

Từ điển Anh Việt

  • grouter

    xem grout

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grouter

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    súng phụt