grouchiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouchiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouchiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouchiness.

Từ điển Anh Việt

  • grouchiness

    xem grouchy