groaningly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

groaningly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm groaningly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của groaningly.

Từ điển Anh Việt

  • groaningly

    xem groan