grimoire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grimoire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grimoire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grimoire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grimoire

    a manual of black magic (for invoking spirits and demons)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).