grimm's law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grimm's law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grimm's law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grimm's law.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grimm's law

    a sound law relating German consonants and consonants in other Indo-European languages

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).