grimily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grimily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grimily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grimily.

Từ điển Anh Việt

  • grimily

    xem grimy