grimes' golden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grimes' golden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grimes' golden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grimes' golden.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grimes' golden

    yellow apple that ripens in late autumn; eaten raw

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).