grimalkin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grimalkin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grimalkin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grimalkin.

Từ điển Anh Việt

  • grimalkin

    /gri'mælkin/

    * danh từ

    mèo cái già

    mụ già nanh ác