griller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

griller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm griller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của griller.

Từ điển Anh Việt

  • griller

    xem grill