grecism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grecism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grecism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grecism.

Từ điển Anh Việt

  • grecism

    /'gri:sizm/

    * danh từ

    văn hoá Hy-lạp; tinh thần Hy-lạp; tư tưởng Hy-lạp

    từ ngữ đặc Hy-lạp