gray-scale image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gray-scale image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gray-scale image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gray-scale image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gray-scale image

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hình ảnh thang độ xám