granulosa tumoru nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granulosa tumoru nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granulosa tumoru giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granulosa tumoru.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • granulosa tumoru

    * kỹ thuật

    lớp hạt