granny's bonnets nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granny's bonnets nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granny's bonnets giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granny's bonnets.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • granny's bonnets

    common European columbine having variously colored (white or blue to purple or red) short-spurred flowers; naturalized in United States

    Synonyms: Aquilegia vulgaris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).