grand-master key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grand-master key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grand-master key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grand-master key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grand-master key

    * kỹ thuật

    chìa khóa chủ