gramme-equivalent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gramme-equivalent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gramme-equivalent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gramme-equivalent.

Từ điển Anh Việt

  • gramme-equivalent

    * danh từ

    cũng gram-equivalent

    đương lượng-gam