gramercy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gramercy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gramercy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gramercy.

Từ điển Anh Việt

  • gramercy

    interj

    xin đa tạ!