gram-ion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gram-ion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gram-ion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gram-ion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gram-ion

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    iôn gam