graftage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graftage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graftage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graftage.

Từ điển Anh Việt

  • graftage

    /grɑ:ftidʤ/

    * danh từ

    sự ghép cây; thuật ghép cây